20-11-2019 இன்றைய மார்க்கெட் நிலவரம்

20-11-2019 இன்றைய மார்க்கெட் நிலவரம் 0

Read Full Article
20 -11-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம்

20 -11-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம் 0

Read Full Article
Oddanchatram Vegetable Market Price Details 20/11/2019

Oddanchatram Vegetable Market Price Details 20/11/2019 0

  Commodity Weight/KG Price/RS Lemon/எலுமிச்சை 1 30 to 60 Tomato/தக்காளி 1st Quality 1 15 to 20 Tomato/தக்காளி 2nd Quality 1 10 to 15 Small Onion/சிறிய வெங்காயம் 1 50 to 80 Bellary/பெல்லாரி 1 60 to 75 Beans/பீன்ஸ் 1st Quality 1 20

Read Full Article
19-11-2019 இன்றைய மார்க்கெட் நிலவரம்

19-11-2019 இன்றைய மார்க்கெட் நிலவரம் 0

Read Full Article
19 -11-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம்

19 -11-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம் 0

Read Full Article
Oddanchatram Vegetable Market Price Details 19/11/2019

Oddanchatram Vegetable Market Price Details 19/11/2019 0

  Commodity Weight/KG Price/RS Lemon/எலுமிச்சை 1 30 to 60 Tomato/தக்காளி 1st Quality 1 15 to 20 Tomato/தக்காளி 2nd Quality 1 10 to 15 Small Onion/சிறிய வெங்காயம் 1 50 to 80 Bellary/பெல்லாரி 1 60 to 75 Beans/பீன்ஸ் 1st Quality 1 20

Read Full Article
18 -11-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம்

18 -11-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம் 0

Read Full Article
Oddanchatram Vegetable Market Price Details 18/11/2019

Oddanchatram Vegetable Market Price Details 18/11/2019 0

  Commodity Weight/KG Price/RS Lemon/எலுமிச்சை 1 30 to 60 Tomato/தக்காளி 1st Quality 1 15 to 20 Tomato/தக்காளி 2nd Quality 1 10 to 15 Small Onion/சிறிய வெங்காயம் 1 50 to 80 Bellary/பெல்லாரி 1 60 to 75 Beans/பீன்ஸ் 1st Quality 1 20

Read Full Article
Oddanchatram Vegetable Market Price Details 16/11/2019

Oddanchatram Vegetable Market Price Details 16/11/2019 0

  Commodity Weight/KG Price/RS Lemon/எலுமிச்சை 1 30 to 60 Tomato/தக்காளி 1st Quality 1 15 to 20 Tomato/தக்காளி 2nd Quality 1 10 to 15 Small Onion/சிறிய வெங்காயம் 1 50 to 80 Bellary/பெல்லாரி 1 60 to 75 Beans/பீன்ஸ் 1st Quality 1 20

Read Full Article
15-11-2019 இன்றைய மார்க்கெட் நிலவரம்

15-11-2019 இன்றைய மார்க்கெட் நிலவரம் 0

Read Full Article

Traders by Location

Browse by Vegetables

Twitter Stream